Вересень 27, 2018

Навчальні дисципліни

Бухалтерський облік

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Предметом вивчення є нормативно правова база, первинні та зведені документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку по окремим ділянкам облікової роботи.

Завдання  вивчення  курсу: вивчення  організації  і  техніки  обліку, контролю  й  аналізу  на  підприємстві,  раціональної  структури  облікового, контрольного й аналітичного процесів, організації роботи виконавців.

Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття.

Форма підсумкового контролю: залік


Фінансовий облік

Мета вивчення дисципліни –   формування  системи  знань  з  теоретичних  питань  фінансового обліку   і   його   методології,   практичних   навичок   ведення   фінансового   обліку   підприємств, організацій,  установ,  підготовки  й  надання  фінансової  інформації  різним  користувачам  для розробки, обґрунтування й прийняття управлінських рішень.

Предметом вивчення є нормативно правова база, первинні та зведені документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку по окремим ділянкам облікової роботи.

Завдання  вивчення  курсу:  ознайомлення  з  теоретичними  основами  фінансового  обліку;  дослідження  системи законодавчо – нормативного регулювання обліку; дослідження методів ведення обліку, складання фінансової  звітності  та  критерії  її  оцінювання,  економічного  змісту  об’єктів  обліку  на  основі загальної  економічної  теорії,  економічного  змісту  господарських  фактів,  явищ  і  процесів,  їх взаємозв’язок на основі теорії подвійного запису бухгалтерського обліку.

Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття.

Форма підсумкового контролю: екзамен